affärsområdesutveckling     
 

 

 » Pursuit Start

 » Om företaget

 » Affärsutvecklingsstöd

     » Översikt / Faser

     » Purpeller Start

     » Purpeller

     » Purnouncer

     » Purjector

     » Gör-det-själv-hjälp

"Klart fokus"

 

Lär dig utan kostnad

att utnyttja en smart

infallsvinkel på det du

ansvarar för, så att

det blir värdefullt

och respekterat.

 

 Namn

 E-postadress

 

Till affärsidéskolan >>

 

Affärsutveckling i alla tidsfaser

 

Pursuit kan som tillfällig konsult i ert team hjälpa er komma fram snabbare och träffsäkrare i alla faser av affärsutvecklingen. Det kan ni tjäna miljoner på.

 

Alla våra tjänster syftar till att hjälpa er att lyckas med era affärssatsningar och strävanden. Vi har tjänster som passar stödbehov i alla faser av affärsutvecklingen, och vi har en gedigen bakgrund att stå på. Vi kombinerar och anpassar våra tjänster efter behov.

 

Tidig fas: Handlingsvägar

 

Vad som än har föranlett er att börja se över er situation så finns det väldigt mycket att tjäna på att välja ett klokt spår. Inte så sällan är det befintliga spåret ganska bra och framkomligt, om ni bara preciserar det bättre, så att ni kan lägga era kostnader på rätt ställe och få starkare genomslag. Ni behöver hur som helst resonera er igenom olika alternativa handlingsvägar och värdera dem.

 

Purpeller Start

På bara ett fåtal dagar tillsammans når vi gemensamt  fram till en preliminär och väl övervägd plan. Då har vi tillsammans ställt upp nuläget och de alternativa handlingsvägarna enligt ett kundnyttoperspektiv; vi har tillsammans värderat alternativens konkurrenskraft och intjäningsförmåga, deras löpande kostnader och lönsamhet; och vi har tillsammans ställt upp de nödvändiga förändringsinsatserna och beräknat den sammantagna förändringens payoff-tid. Läs mer >>

 

Beslutsfasen: Acceptans

 

Efter en tid av kontroll och slipande på er plan kommer antagligen en tidpunkt då ni måste få med er andra. Det kan variera från fall till fall vilka dessa är, men det kan t.ex. vara koncernledning eller ägare, externa finansiärer, producenter eller säljkanaler, kunder, regulatoriska organ i samhället, eller er egen personal. Hur som helst lägger alla sina egna aspekter på det ni vill göra, och ni måste kunna presentera er plan på ett relevant sätt.

 

Purnouncer

Vi hjälper er att på kort tid ha ett färdigt skriftligt material och en relevant faktaframställning och argumentering. Vi hjälper er att genomlysa planen ur de olika synvinklar era intressenter kan förväntas ha, och vi hjälper er att skriva, rita, skapa det material som behövs. Rent fysiskt arbetar vi delvis på plats hos er i teamet och delvis på distans (e-post, telefon), avhängigt av situationen. Läs mer >>

 

Genomförandet: Effektivitet

 

När ni väl fått erforderlig acceptans för er plan, så vill ni antagligen gå raskt och säkert fram. Det kan behövas stöd och resurser av många slag. På flera punkter kan Pursuit antagligen hjälpa till. En viktig punkt i planen kan vara att ni måste skapa ett visst slags affärssamarbete, och ni har då inte råd att äventyra hela planen genom att binda upp er med första bästa på oklara premisser. Ni måste ha rätt partner på rätt villkor.

 

Purjector

För att skapa ett önskat affärssamarbete åtar vi oss rollen som affärsprojektledare. Vi finner, övertygar och binder upp en bra partner åt er på bra villkor. Vi skapar ett koncept för samarbetet, intresserar och förhandlar med flera tänkbara partners parallellt, och förbereder och granskar avtal och handlingar ur affärsmässig synvinkel. Ni svarar för alla övriga slags resurser i projektet, t.ex. juridiska och tekniska experter. Det är också ni som måste ta alla besluten och agera styrgrupp. Läs mer >>

 

Hela vägen: Rätt fokus

 

Under hela resan är det nödvändigt att aktivt säkerställa att verksamheten styr in på det avsedda spåret, som ni har fått accept för. Alla nya möjligheter som upptäcks under resan måste värderas i ljuset av den beslutade planen. Varje förändringspunkt måste bli uppfattad och utförd på ett sätt som rimmar med planens intention.

 

Purpeller

För att hjälpa er att styra in verksamheten på ett klokt och klart spår åtar vi oss rollen som processledare för ledningsteamets arbete med förändringen. Först skapar vi tillsammans en sund preliminär plan (Purpeller Start), och sedan hjälper vi er att verifiera och driva igenom planen hela vägen fram till ett lyckat fullbordande. Vi har tät kontakt och regelbundna möten.  Läs mer >>

 

Övrigt affärsutvecklingsstöd

 

Ovanstående tjänster är våra verkliga specialiteter, men vår strävan är att ni ska lyckas i era strävanden, och då vill vi hjälpa till på alla de sätt vi kan förmå. Det finns ett helt fält av affärsrelaterade saker vi kan hjälpa till med:

 

Exempel

Vi har t.ex. även haft uppdrag rörande prissättning, produkt- och  prispaketering, säljmaterial, investerings- och projektkalkyler, linjebudgets, marknadsresearch, kostnads-/intäktsoptimering, upphandlingar, avtalstvister, projektförsäljning och avyttring av företag.

 

Gör-det-själv-hjälp

 

Vi har i Affärsidéskolan samlat vissa tjänster av utbildningsrelaterat slag, som utgår från att ni kan vilja minimera de externa utgifterna, eller vill sprida användbar kunskap form till ett flertal nyckelpersoner:

 

  • Klart fokus - helt kostnadsfri självstudiekurs
  • Telefon- och e-postbaserat stöd från 760 kr
  • Anpassat stöd på plats hos er

 

Läs mer om gör-det-själv-tjänsterna >>

 

¹ Angivna priser avser konsultarvodet exklusive moms. Eventuella kostnader för resor, konferenslokaler m.m. är ej inräknade.

 

 

Både i ledningsgrupper och i affärer måste människor enas om något konkret. Som ger resultat.

 

 

Min egen internationella affärserfarenhet har lärt mig vad som fungerar.

 

Som affärscoach och förhandlare utnyttjar jag en stark metodik för att slå huvudet på spiken.

 

 

 Snabbt och träffsäkert.

 

Är det vad du behöver?

Affärsprecision nu.

Ring Folke Jansson på

08 - 21 18 83 el. 0707 - 23 18 83

 

 

 

 

 

 

Pursuit AB    Floragatan 21    114 31 Stockholm    Tel: 08 - 21 18 83    Fax: 08 - 21 18 83    info@pursuit.se    www.pursuit.se